گیج اندازه گیری

گیج اندازه گیری

گیج اندازه گیری   گیج فشار که از مکانیزم مکانیکی بوردون تیوب یا دیافراگی و در بعضی موارد بیلوز المنت استفاده […]