کولیس

دقت کولیس

در یک کولیس فاصله هر دو خط متوالی خط کش اصلی آن، 1mm است و ورنیه این کولیس به 50 قسمت مساوی تقسیم شده است. دقت این کولیس چقدر است؟بر طبق تعریف دقت کولیس برابر است با فاصله هر دو خط متوالی خط کش اصلی تقسیم بر تعداد تقسیمات ورنیه پس برای این کولیس داریمدقت کولیس= ۵۰ /۱میلیمتر . بنابراین دقت کولیس 0.02  میلیمتر  است

در یک کولیس فاصله هر دو خط متوالی خط کش اصلی آن، 1mm است و ورنیه این کولیس به10 قسمت مساوی تقسیم شده است. دقت کولیس چقدر است؟بر طبق تعریف دقت کولیس برابر است با فاصله هر دو خط متوالی خط کش اصلی تقسیم بر تعداد تقسیمات ورنیه پس برای این کولیس داریم: دقت کولیس= 1۰/1 میلیمتر . بنابراین دقت کولیس 0.1  میلیمتر  است.

با یک کولیس که دقت آن  0.02mm است،  قطر خارجی جسمی را اندازه گرفته ایم. صفر ورنیه بین دو عدد   16mm و 17mm از خط کش اصلی کولیس قرار گرفته است. هم چنین خط تقسیم بندی شماره 26 ام از ورنیه، دقیقا مقابل یکی از خطوط خط کش اصلی قرار گرفته. این کولیس قطر خارجی این جسم را چه مقدار نشان می دهد؟عددی که یک کولیس نشان می دهد برابر است با

N_2 ×(دقت کولیس)  +  N_1

که N_1 عددی از خط کش اصلی است که صفر ورنیه از آن عبور کرده است( و یا اگر صفر ورنیه بین دو عدد از خط کش اصلی قرار گیرد، عدد قبلی آن همان N_1 است). هم چنین N_2 شماره تقسیم بندی ای از ورنیه است که خط آن دقیقا مقابل یکی از خطوط خط کش اصلی قرار گرفته است. پس در این مسئله داریم :

N_1=16.00 mm , N_2=26

بنابر این عددی که این کولیس نشان میدهد برابر است با

number :     16.00  +  (0.02 mm)×26  = 16.52 mm

پس قطر خارجی این جسم  16.52mm   است

4- با یک کولیس که دقت آن  0.1mm   قطر داخلی جسمی را اندازه گرفته ایم. صفر ورنیه بین دو عدد  mm 21 و mm 22 از خط کش اصلی آن قرار گرفته است. هم چنین خط تقسیم بندی شماره 6 ام از ورنیه، دقیقا مقابل یکی از خطوط خط کش اصلی قرار گرفته است. این کولیس قطر داخلی این جسم را چه مقدار نشان می دهد؟با توجه به مسئله قبل( مسئله 3) داریم :

N_1=21.0 mm   ,N_2=6

بنابر این عددی که این کولیس نشان میدهد برابر است

number :     21.0 mm  +  (0.1 mm)×6 = 21.6 mm

پس قطر داخلی این جسم  21.6mm  است.

۵- با یک ریز سنج که دقت اندازه گیری آن 0.02mm است، قطر یک سیم نازک را اندازه گرفته ایم. آخرین عددی که از خط کش اصلی مشاهده می شود 6.5mm  است و عددی از خط کش چرخان   ( خط کش دوار که دور خط کش اصلی می چرخد) که مقابل صفر خط کش اصلی ریز سنج قرار گرفته است 18 می باشد. قطر این سیم نازک چقدر است؟عددی که یک ریز سنج نشان میدهد برابر است با

N_2 ×(دقت ریز سنج)  +  N_1

N_1 آخرین عددی از خط کش اصلی است که مشاهده می شود و N_2 و عددی از خط کش چرخان است که مقابل صفر خط کش اصلی قرار گرفته. بنابراین در اینجا  N_1=6.5 mm  ,  N_2=18   است. پس عددی که این ریز سنج نشان میدهد برابر است با

number :     6.5mm  +  (0.02 mm)×18 = 6.86 mm

بنابراین قطر این سیم 6.86 mm است

با یک ریز سنج که دقت اندازه گیری آن 0.02mm است، قطر یک سیم نازک را اندازه گرفته ایم. آخرین عددی که از خط کش اصلی مشاهده می شود 8mm است و عددی از خط کش چرخان که مقابل صفر خط کش اصلی قرار گرفته است 23 می باشد. قطر این سیم نازک چقدر است؟با توجه به مسئله قبل( مسئله 5) داریم : N_1=8.00 mm  ,  N_2=23 . پس عددی که این ریز سنج نشان می دهد برابر است با

number :     8.00 mm  +  (0.02 mm)×23 = 8.46 mm

بنابراین قطر این سیم 8.46mm   است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *